ESAB STAINFLUX

Ochrana kořene svaru ESAB Stainflux 0,5 kg
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: 2160000100
Array
Cena s DPH1 299,00 Kč
Cena bez DPH1 073,55 Kč

Popis

Látka se aplikuje na stranu kořene před svařováním a chrání jej proti oxidaci v průběhu svařování.
Je doporučována pro svařovací metodu TIG pro svařování nízkolegovaných a nerezavějících ocelí
s maximálním obsahem niklu 25%.
Stainflux nelze považovat za rovnocennou náhradu ochranného plynu, ale za vhodnou variantu tam, kde plyn nelze použít.
StainFlux je dodáván v podobě prášku, ten je před svařováním třeba smísit s denaturovaným lihem.

Xn: Zdraví škodlivý Xi: Dráždivý

 Výsledek obrázku pro symbol nebezpečnosti škodlivýVýsledek obrázku pro symbol nebezpečnosti škodlivýGHS05 Výstražné symboly nebezpečnosti CLP

R20 – Zdraví škodlivý při vdechování
R48 – Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R36 – Dráždí oči
R37 – Dráždí dýchací orgány
R38 – Dráždí kůži

Bezpečnostní pokyny

S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený
S36 – Používejte vhodný ochranný oděv
S37 – Používejte vhodné ochranné rukavice
S38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S39 – Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej