elektrolyt Speed 5l

Inoxliner Elektrolyt Speed kapalina k čištění a pasivaci nerezových ploch a svarů v jednom pracovním kroku.
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: 300103
Array
Cena s DPH4 592,00 Kč
Cena bez DPH3 795,04 Kč

Popis

Inoxliner Elektrolyt Speed kapalina k čištění a pasivaci nerezových ploch a svarů v jednom pracovním kroku. Odstraňuje zbarvení, povrchovou korozi atd. Nezanechává žádné zbytky. Vhodné pro použití se zařízeními Inoxliner PRO/ECO/DUO/UNO. Může být používán s filcem nebo s uhlíkovým štětcem pro dosažení obzvláště intenzivní plochy a hlubokého vlivu. Ochranná pasivační vrstva proti korozi je ihned znovu vytvořena. Neplatí pro nízkolegované oceli.

Díky funkci 2v1 zajistí nejen čistění, ale také pasivaci v jedné operaci.

Elektrolyt Speed nepoužívá toxické mořící chemikálie, jako jsou kyseliny sírové, soli, dusičnany a kyseliny fluorovodíkové, které rozkládají a zničují povrch nerezové oceli. Tento elektrolyt obsahuje kyselinou fosforečnou, lépe známou z potravinářského průmyslu, jako jsou nápoje typu cola (E338).

Vhodný pro použití se všemi zařízeními Inoxliner pro elektrochemické čištění svarů. Aplikuje se stětcem z uhlíkových vláken. Dosahuje velmi intenzivního povrchového a hloubkového efektu, stejně jako zajistí přirozenou ochranu proti korozi (pasivace).

Aplikace: Stětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Nebezpečí:

  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P308 PŘI expozici nebo podezření na ni: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.