Lotfett pájecí pasta

tavidlo pro měkké pájení 50g
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: lotfett
Array
Cena s DPH95,00 Kč
Cena bez DPH78,51 Kč
Varianta: (vyberte jednu z možností)

Popis

Tavidlo pro měkké pájení mědi a slitin mědi

 

Klasifikace látky nebo směsiKlasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnostiSouvisející obrázek


Signální slovo Nebezpečí

GHS05 Korozivita
H318  Způsobuje vážné poškození očí.
H315  Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264Po manipulaci důkladně omyjte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
               Vyjměte kontaktní čočky, jsou-linasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.